PMD Beauty品牌的所有產品皆經過嚴格的測試與試驗,以確保它們在多年的使用後仍能持續提供一如既往的高品質成效。

 

我們的創新產品是由PMD團隊核心研發、以強大的科學為後盾的尖端技術。 其中包括獲得專利SonicGlow™ 音波煥亮技術 (PMD Clean) 以及ActiveWarmth™ 動態溫感技術 (PMD Clean Pro) 、微晶瓷轉盤技術 (Personal Microderm)以及脈動真空技術 (PMD Kiss) 等等

 

 

 

 

 

 

pmd clean pro 使用方式

 

 

 

 

 

pmd clean 使用方式

 

 

 

 

 

 

 

 

pmd clean body 使用方式